Przykładowe referencje


Ostatnia aktualizacja: 26.11.2017


Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, 03.01.2012
(plik PDF, 2 MB)

"Biuro Inżynierskie Jan Janusz Wilczak w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pełniło nadzór inwestorski nad modernizacją sali konferencyjnej nr 324 w budynku Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54 [...] Ze zleconych prac firma wywiązała się dobrze i wykazała się dużym doświadczeniem zawodowym."Starostwo Powiatowe w Płońsku, 29.12.2011 (plik PDF, 978 KB)

"[...] Powiat Płoński rekomenduje Pana Jana J. Wilczaka jako odpowiedzialnego i solidnego wykonawcę, realizującego zlecone obowiązki na najwyższym poziomie jakościowym i organizacyjnym. Powierzone obowiązki wykonywane były zgodnie z warunkami umowy, w wymaganym terminie, prawidłowo pod względem fachowym oraz z należytą starannością."Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy, 27.09.2011
(plik PDF, 565 KB)

"Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo niniejszym informuje, że Pan Jan Janusz Wilczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Biuro Inżynierskie Jan Janusz Wilczak" [...] sprawował w 2011 roku nadzory inwestorskie nad robotami remontowymi w placówkach oświatowych w Dzielnicy Bemowo [...] Wartość nadzorowanych robót wynosiła: 1 118657,00 zł brutto. Ponadto w ramach obowiązującej umowy inspektor dokonywał rozliczeń rzeczowo-finansowych nadzorowanych robót. Prace zostały wykonane z zachowaniem postanowień umowy."Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o., 26.10.2010 (plik JPG, 205 KB)

"Pan mgr inż. Jan J. Wilczak jako inspektor nadzoru wykazał się dużą wiedzą zawodową, bardzo dobrą znajomością obowiązujących przepisów i norm budowlanych oraz procesów inwestycyjnych. Sprawowany przez Pana inż. Jana Wilczaka nadzór nad robotami i doradztwo techniczne znacznie ułatwiło nam sprawną realizację inwestycji. Powyższe pozwala nam polecić Biuro Inżynierskie Jan J. Wilczak jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji inwestycji budowlanych [...]"Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów, 07.01.2010 (plik JPG, 122 KB)

"Biuro Inżynierskie Jan J. Wilczak wykazało się dużym doświadczeniem i wiedzą inżynierską oraz zaangażowaniem na rzecz sprawnej realizacji robót, rozwiązując na bieżąco wszelkie wynikające na budowie problemy, dzięki czemu prace przebiegły zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Należy podkreślić także właściwe reprezentowanie interesów inwestora, dzięki czemu budżet zadania nie został przekroczony. Rekomenduje się Biuro Inżynierskie Jan J. Wilczak jako firmę o dużym doświadczeniu i prezentującą odpowiednią etykę zawodową [...]"Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., 18.12.2008 (plik JPG, 162 KB)

"Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. jako Inwestor budowy budynku Hali Oczyszczalni Ścieków w Zakładzie Produkcyjnym w Radzyminie potwierdza, że mgr inż. Jan Wilczak pełniąc obowiązki kierownika budowy w okresie od lutego do listopada 2008 wykazał się wysoką wiedzą fachową i dużymi zdolnościami organizacyjnymi.
Budowa była prowadzona zgodnie z harmonogramem, na terenie działającego zakładu produkcyjengo, w systemie generalnego wykonawstwa, wymagającego skoordynowania wykonawców budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, instalacyjno-elektrycznych w tym firm zagranicznych zatrudniających robotników cudzoziemskich [...]"


Do góry